Projekta ideja

Projekta ilgums ir 24 mēneši (2009.gada novembris – 2011.gada novembris)

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības informētību par globālo jeb attīstības izglītību un sekmēt globālās jeb attīstības izglītības integrēšanu formālajā un neformālajā izglītībā Latvijā.

Projekta mērķauditorija ir izglītības jomas pārstāvji (skolotāji no pirmskolas izglītības posma līdz vidusskolai, skolas administrācija), jaunieši, viedokļu līderi vietējās kopienās, mediji. 

Projekta galvenie satura jautājumi 

 • globalizācija un tās ietekme uz starpvalstu attiecībām un valstu attīstību, globālās kopsakarības; 
 • ANO Tūkstošgades attīstības mērķi; 
 • saskaņota un godprātīga attīstības sadarbība, globālā atbildība un solidaritāte; 
 • migrācija, starpkultūru attiecības; 
 • tirdzniecība (godīgā tirdzniecība) un starpvalstu ekonomiskās attiecības; 
 • starptautiskā drošība, cilvēktiesības, globālā pilsonība; 
 • vides un klimata jautājumi.  

Projekta galvenās aktivitātes

1. Projekta komandas darbs

2. Attīstības izglītības tēmas izpēte Lielbritānijā

3. Attīstības izglītības Ziemas skolas Latvijā 2010.un 2011.gadā

4. Attīstības izglītības aktivitātes/akcijas Latvijas reģionos

5. Projekta informatīvā un izglītojošā darbība: izvērtēšana un materiālu sagatavošana

6. Pētījums par attīstības izglītības tēmas izpratni un ietekmi

7. Projekta publicitāte

Projekta rezultāti:

 • Projekta laikā sabiedrība tiks informēta par attīstības izglītības jautājumiem, tiks aktualizēts to nozīmīgums mūsdienu pasaulē;
 • tiks organizēti izglītojoši pasākumi un aktivitātes, lai veicinātu attīstības jautājumu ieviešanu un apguvi 9 Latvijas skolās;
 • tiks izveidoti mācību materiāli par attīstības jautājumiem dažādu vecumu cilvēkiem, izstrādāta metodika to apguvei un novadīti mācību semināri dažādās Latvijas vietās;
 • tiks izveidots attīstības izglītības atbalsta skolu tīkls, aptverot 9 Latvijas vietas, kur skolas kļūs par attīstības izglītības resursu centriem; 
 • lai radītu plašāku interesi sabiedrībā, dažādās Latvijas vietās tiks īstenotas akcijas un citi pasākumi par attīstības izglītības jautājumiem, iesaistot arī vietējos iedzīvotājus, sabiedrības aktīvistus un viedokļu veidotājus; 
 • tiks veidots NVO sadarbības tīkls starp attīstības izglītības speciālistiem Latvijā un citās ES valstīs (Lielbritānijā, Slovākijā un Čehijā) un organizēta savstarpējā pieredzes apmaiņa; 
 • tiks īstenota situācijas izpēte par attīstības izglītības jautājumu izpratni.

Projekta pirmā gada rezultāti – skaitļos un faktos

(2009.gada novembris – 2010.gada oktobris)

I. Mācību stundas par attīstības izglītības tēmām

 • notikušas vairāk nekā 130 mācību stundas, kurās piedalījušies aptuveni 2690 skolēni
 • stundas organizētas 12 dažādos mācību priekšmetos, bet visvairāk dabas zinībās, klases audzinātāja stundās, ģeogrāfijā un sociālajās zinībās, latviešu un angļu valodā; veidotas arī integrētas nodarbības
 • populārākās attīstības izglītības tēmas mācību stundās bijušas - migrācija, ekoloģiskā pēdas mērījumi, dabas saudzēšana, globalizācija, resursu taupīšana; skolotāji izmantojuši projekta stundu materiālus un veidojuši savas oriģinālnodarbības

II. Informatīvi pasākumi par projektu un attīstības izglītību

 • priekšmetu nedēļā, pedagoģiskās padomes sēdēs, vecāku sapulcēs, metodisko apvienību sanāksmēs, novadu un pilsētu konferencēs pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem, skolas vecāku padomes sēdēs, darbā ar augstskolas studentiem, uzņēmēju sabiedrisko organizāciju pārstāvju, pašvaldību sociālo darbinieku, pagasta pensionāru tikšanās reizēs un citos pasākumos
 • informatīvos pasākumos piedalījušies aptuveni 3300 dalībnieki

III. Attīstības izglītības akcijas

 • laikā no 2010.gada aprīļa līdz septembrim visas projekta skolas īstenojušas attīstības izglītības akcijas – konkursus, talkas, radošās darbnīcas, pētījumus, konferences, seminārus, attīstības izglītības tēmu prezentācijas pilsētu svētkos u.c.
 • akcijās iesaistījušies vairāk nekā 1830 dalībnieki
 • populārākās attīstības izglītības tēmas akciju ietvaros – migrācija, ūdens un citu resursu taupīšana, ilgtspējīga attīstība, globalizācija 

IV. Sabiedrības informēšana

 • projekta pirmā gada laikā sagatavotas un publicētas 39 publikācijas Latvijas reģionālajos un nacionālajos medijos
 • par galveno informatīvo platformu kļuvusi projekta mājas lapa www.skolaskasateliti.lv, tajā regulāri tiek atjaunota informācija par projekta aktualitātēm, kā arī veidota attīstības/globālās izglītības tēmas izpratne. Pirmā gada laikā lapas Jaunumu sadaļā ievietotas 46 ziņas, Projekta kalendārā - 27 aktivitāšu apraksti, 34  foto galerijas, kā arī sadaļā Attīstības izglītība publicēti 5 raksti

Kontaktinfomācija

Izglītības attīstības centrs

Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga, LV - 1010
tālrunis: 67503730,
fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde