• Vadlīnijas attīstības/globālajā izglītībā

  Projekta ietvaros ir sagatavotas un izdotas "Vadlīnijas attīstības/globālajā izglītībā". To sagatavošanā piedalījās projekta komanda, Latvijas un ārzemju eksperti - izglītības un attīstības izglītības jomas speciālisti. Vadlīnijas satur vispārīgas rekomendācijas izglītotājiem un citiem interesentiem par AI mācīšanas pamatprincipiem. Vadlīnijās ietverti attīstības izglītības (AI) satura jautājumi un vieta mācību priekšmetu standartos, ieteikumi, kā AI mācīt stundās un kā īstenot ārpusstundu pasākumus, kā arī Lielbritānijas, Čehijas un Slovēnijas ekspertu ieteikumi.Interesenti materiāla drukāto versiju var saņemt Izglītības attīstības centrā, iepriekš sazinoties ar Lindu Ugaini.
 • Metodiskais materiāls attīstības/globālajā izglītībā

  Līdzās vadlīnijām, projekta ietvaros tika sagatavots un izdots apjomīgs metodiskā materiāla attīstības /globālajā izglītībā izdevums papīra un CD formātā. Tajā iepazīstiet projekta skolu pieredzi, stundu plānu un aktivitāšu piemērus, Latvijas un ārvalstu attīstības/globālās izglītības ekspertu viedokļus un projekta pētījuma rezultātus, kā arī lasiet vairākas dziļas domas par pasauli, kurā dzīvojam un mūsu katra lomu tajā un novērtējiet krāsaino noformējumu. Par iespējām saņemt materiāla papīra un CD versiju vaicājiet Izglītības attīstības centrā Lindai Ugainei.
 • Projekta Ziemas skolas 2 nodarbību anotācija

  No šī gada 26. līdz 29.janvārim notika projekta Ziemas skola 2 - četru dienu seminārs, kura laikā dalībniekiem bija iespēja globālā kontekstā novērtēt un tuvāk iepazīt attīstības jeb globālās izglītības jautājumus Lielbritānijas, Slovēnijas un Latvijas ekspertu skatījumā un praktiski plānot aktuālo jautājumu ieviešanu skolās un vietējās kopienās. Ziemas skolas 2 nodarbību vadītāju vidū bija Adams Ransons un Triša Sandbaha no Līdsas Attīstības izglītības centra Lielbritānijā, Maksis Zimani no „Globālās izglītības un projektu attīstības institūta” Slovēnijā, un pašmāju eksperti Maija Kāle no nevalstiskās organizācijas „Attīstības kolba”, Tomass Kotovičs no „Latvijas valsts mežiem”, Jānis Ķirpītis, Ieva Sniņersproģe, Ilze Saleniece un Irina Toma no organizācijas „GLEN Latvija” un „Izglītības attīstības centra” lektori, kas skolas saturu piepildīja ar atraktīvām un izglītojošām aktivitātēm un sociāli aktuāliem jautājumiem šādās tēmās: attīstības izglītības aktualitātes un nākotnes uzdevumi, vērtības un priekšstati, globālā pilsonība, stereotipi un rasisms, starpkultūru attiecības, konflikti un sadarbība, zaļā enerģija un ekonomika, globālās klimata pārmaiņas, kā arī izvērtēta attīstības izglītības kvalitāte un plānotas konkrētas iespējas tās ieviešanai formālajā, neformālajā izglītībā un vietējās kopienās.
 • Attīstības izglītības globālais konteksts (papildināts)

  Šodienas jaunieši aug par pilsoņiem, kuriem nākotnē nāksies pieņemt lēmumus par ļoti atšķirīgiem un pretrunīgiem jautājumiem un viedokļiem globālajā pasaulē. Lai kļūtu par globālās pasaules pilsoņiem, jauniešiem jābūt iespējai jau savlaicīgi iesaistīties šo jautājumu risināšanā. Globālais pilsonis ir tas, kurš • apzinās plašo pasauli un izprot savu kā pasaules pilsoņa lomu tajā • respektē un novērtē dažādību • izprot pasaules kopsakarības • piedalās sabiedrības dzīvē gan vietējā, gan globālā līmenī • vēlas darboties līdztiesīgas un ilgtspējīgas pasaule labā • rīkojas atbildīgi un nesamierinās ar sociālo netaisnību līdzās
 • Projekta vidus posma izvērtējuma semināra nodarbību anotācija

  2010.gada 21.- 23.oktobrī notika projekta vidusposma izvērtējuma seminārs. Seminārā tika izvērtēts paveiktais projekta pirmajā gadā, analizēta skolu prakse īstenojot izglītojošus pasākumus un akcijas vietējā sabiedrībā. Seminārā skolu komandas plānoja nākamās attīstības aktivitātes. Dalībnieki iepazinās ar attīstības izglītības pieredzi Lielbritānijā un Čehijā. Par attīstības izglītību Čehijā stāstīja Kristina Hrubanova („Sabiedrība par godīgu tirdzniecību”), ar Lielbritānijas pieredzi iepazīstināja Adams Ransons un Leslija Varnere („Līdsas Attīstības izglītības centrs”). Semināra laikā notika paneļdiskusija „Pārmaiņas pasaulē – pārmaiņas izglītībā”, kurā attīstības jautājumu aktualitāte izskanēja politiskā līmenī.
 • Projekta Reģionālo semināru nodarbību anotācija

  2010.gada aprīlī notika trīs reģionālie semināri Vidzemes, Kurzemes un Latgales skolu komandām. Reģionālajos semināros projekta dalībnieki izvērtēja līdzšinējo pieredzi mācot attīstītības izglītības jautājumus savās skolās. Semināros dalībnieki iepazinās ar attīstības izglītības akciju plānošanas metodiku un labās prakses piemēriem Latvijā un pasaulē, skolu komandas plānoja nākošās projekta aktivitātes savās dzīves vietās. Reaģējot uz Ziemas skolā izrādīto interesi vairāk apgūt jautājumus par resursu ierobežotību, reģionālajos semināros tika aplūkoti jautājumi par ūdens resursiem pasaulē un Latvijā. Dalībnieki apguva jaunu metodiku attīstītības izglītības mācīšanai un dalījās savstarpējā pieredzē par to, kā veicies ar Ziemas skolā apgūtās metodikas ieviešanu praksē.
 • Projekta Ziemas skolas 1 nodarbību anotācija

  Gatavojoties projekta Ziemas skolai, kas no 2010.gada 10.-13.martam noritēja Siguldā, tika sagatavota plaša būtiskāko attīstības izglītības pamatjautājumu semināra programma un nodarbību materiāli, iepazīstinām ar nodarbību anotācijām arī jūs. Ja vēlaties plašāk iepazīties ar anotācijā minētajiem materiāliem, pasūtīt attīstības izglītības nodarbības savā skolā,uzzināt par citām iespējām, ko skolām un plašākai sabiedrībai piedāvā projekts „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” lūdzam sazināties ar Izglītības attīstības centru vai kādu no deviņām projekta dalībskolām. Plašāk par Ziemas skolu sadaļā PROJEKTA KALENDĀRS/MARTS/ZIEMAS SKOLA.

Kontaktinfomācija

Izglītības attīstības centrs

Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga, LV - 1010
tālrunis: 67503730,
fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde